VB

 
似→ Visual Basic
 

説明

読み:ブイビー。Visual Basicの略。

(最終更新日:2013-08-07)